Καταστατικό

Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης
Αθήνα, 1994

Ιατρικού Σωματείου με την επωνυμία ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (Ε.Ε.Γ.Ε.)’’

ΆΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (Ε.Ε.Γ.Ε.)’’ με έδρα την Αθήνα που θα στεγάζεται προσωρινά στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 80 στην Αθήνα.

ΆΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της Εταιρείας είναι η μελέτη, η έρευνα και η εφαρμογή της Ενδοσκόπησης (Λαπαροσκόπηση – Υστεροσκόπηση) στη Γυναικολογία, η ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών μεταξύ των Γυναικολόγων και Ιατρών άλλων ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται για την Ενδοσκόπηση (Λαπαροσκόπηση – Υστεροσκόπηση), η ενημέρωση των Ιατρών γενικά με διαλέξεις, στρογγύλες τράπεζες, σεμινάρια και συνέδρια, η σύνδεση με άλλες Επιστημονικές Εταιρείες Ελληνικές και Διεθνείς και τέλος η γενικότερη προβολή του θέματος με διαφώτιση της κοινής γνώμης.

ΆΡΘΡΟ 3: ΜΕΣΑ

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας θεωρούνται η ανάπτυξη κάθε επιστημονικής και μορφωτικής δραστηριότητας, η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, η έκδοση περιοδικών, βιβλίων και εντύπων, η ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθήκης, η ανάληψη και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ελληνικούς ή Διεθνείς Οργανισμούς, η συγκρότηση ομάδων εργασίας και επιτροπών μελέτης, οι ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις των μελών της Εταιρείας και τέλος, οι δημοσιεύσεις των πεπραγμένων της Εταιρείας, καθώς και των ανακοινώσεων που θα γίνονται στις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) επικυρούμενης από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των τακτικών μελών.

ΆΡΘΡΟ 4: ΜΕΛΗ

Η Εταιρεία απαρτίζεται από Ιδρυτικά, Τακτικά, Πάρεδρα, Επίτιμα και Αλλοδαπά μέλη. Τα Ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας είναι Γυναικολόγοι με ειδικό ενδιαφέρον και προσφορά στην Ενδοσκόπηση που θα βοηθήσουν την Εταιρεία να εκπληρώσει τους σκοπούς της ιδρύσεώς της, καθώς και τους μελλοντικούς στόχους της.

Οι γυναικολόγοι που ενδιαφέρονται να γίνουν Τακτικά μέλη της εταιρείας πρέπει να έχουν πάρει ειδικότητα πριν 3 χρόνια και να έχουν ασχοληθεί με την ενδοσκόπηση θεωρητικά και πρακτικά. Η εγγραφή απαιτεί συμπλήρωση και υποβολή έντυπης αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο που συνυπογράφεται από πέντε (5) τακτικά μέλη (ως προτείνοντα). Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, η ηλικία και η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος, καθώς και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Σύγχρονα με την αίτηση καταβάλλεται το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή του 1ου έτους, η οποία επιστρέφεται σε περίπτωση που δε γίνει δεκτή η αίτησή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισάγει προς συζήτηση μετά από εκτίμηση των προσόντων τις αιτήσεις των υποψηφίων μελών στην ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για την εισδοχή ή όχι του μέλους με πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Η απόφαση της Γ.Σ. είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα Τακτικά μέλη μετέχουν στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται. Επίσης, έχουν δικαίωμα να προτείνουν εγγράφως στη Διοίκηση ο,τιδήποτε κρίνουν ότι βοηθάει στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, η οποία είναι υποχρεωμένη να απαντήσει. Παράλληλα, έχουν την υποχρέωση να εργάζονται υπέρ των σκοπών της Εταιρείας, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της και να καταβάλλουν την ετήσια Συνδρομή που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή / και οποιαδήποτε άλλη οικονομική επιβάρυνση αποφασιστεί από αυτήν.

Πάρεδρα μέλη ανακηρύσσονται Μαιευτήρες – Γυναικολόγοι που ασχολούνται με τη γυναικολογική ενδοσκόπηση με τις ίδιες προϋποθέσεις που ανακηρύσσονται και τακτικά μέλη, πλην της παρελεύσεως τριετίας από τη λήψη της ειδικότητας. Τα μέλη αυτά δεν έχουν κανένα από τα δικαιώματα των τακτικών μελών.

Επίτιμα μέλη της Εταιρείας ανακηρύσσονται Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία ή εργάστηκαν γι’ αυτήν μετά από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.). Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου στις εκλογές, αλλά μπορούν να συμμετέχουν στις συζητήσεις.

Αλλοδαπά μέλη της Εταιρείας ανακηρύσσονται μη Έλληνες ιατροί με εξειδίκευση στη γυναικολογική ενδοσκόπηση μετά από έντυπη αίτησή τους που υποστηρίζεται από δύο (2) Ιδρυτικά μέλη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνοδευόμενη από το αντίτιμο εγγραφής και συνδρομής του 1ου έτους.

Τα αλλοδαπά μέλη απολαμβάνουν όλων των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η Εταιρεία εκτός από το δικαίωμα ψήφου.

ΆΡΘΡΟ 5: ΌΡΓΑΝΑ

Τα όργανα της Εταιρείας είναι α) Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.), β) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.) ΚΑΙ γ) Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.).

Α) Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα που θα προκύψει στην Εταιρεία και δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό μετά από απόφαση που στηρίζεται στην απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των παρόντων μελών της.

Η Γενική Συνέλευση ασκεί γενικό έλεγχο και εποπτεία στα όργανα της Εταιρείας και κύρια αρμοδιότητα έχει 1) να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), 2) να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής επιτροπής, 3) να αποφασίζει για την έγκριση του ισολογισμού και προϋπολογισμού και την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από την κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής επιτροπής, 4) να αποφασίσει για οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού, 5) να αποφασίζει τη διάλυση της Εταιρείας, 6) να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).

Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, από την οποία εκλογή εξαιρούνται τα μέλη του Δ.Σ.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών μετά από ανάταση της χειρός και καταμέτρηση του αριθμού των μελών υπέρ και κατά, ενώ για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία, εφ’ όσον ζητηθεί και πάρει σχετική απόφαση η Γ.Σ.

Τακτική Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της με γραπτή πρόσκληση που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα, η οποία καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα που θα συζητηθούν. Μαζί με την προκήρυξη της Γ.Σ. ανακοινώνεται ο αριθμός των μελών και κατάλογος των μελών που δεν έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία, τα οποία και δεν μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία της πλειοψηφίας των μελών της, ενώ σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά από 1 εβδομάδα στον ίδιο τόπο και ώρα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών χωρίς άλλη πρόσκληση.

Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται για σοβαρά θέματα μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. το αργότερο σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης, εάν όμως δε συμφωνεί , η έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί απ’ ευθείας από το 1/5 των μελών της Εταιρείας.

Σε περίπτωση παραίτησης της Διοίκησης της Εταιρείας οποιοδήποτε μέλος της έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο να διοριστεί προσωρινή Διοίκηση που υποχρεώνεται να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη διοικητικών οργάνων μέσα σε 3 μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης και μέχρι τότε αυτή διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. εάν έχει αποφασίσει να παραιτηθεί, πρέπει να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. για να φέρει σ’ αυτήν το θέμα της παραίτησής του, αλλιώς η έκτακτη Γ.Σ. θα συγκληθεί από το (1/5) των μελών της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση για τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού ή για διάλυση της Εταιρείας μπορεί να είναι Τακτική ή Έκτακτη, απαιτεί δε παρουσία του ½ των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των ? αυτών. Τα μέλη της Εταιρείας μπορούν να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση από άλλο μέλος της Εταιρείας εφοδιασμένο με σχετικό έγγραφο που περιλαμβάνει και το ονοματεπώνυμο του αντιπροσώπου. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα (1) μέλος.

Β) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

Η Εταιρεία διοικείται από Δ.Σ. με αριθμό 7 τακτικών και 5 αναπληρωματικών μελών που εκλέγεται κατά τα σχετικά άρθρα του καταστατικού και έχει τριετή θητεία.

Το νεοεκλεγόμενο Δ.Σ. την επομένη της εκλογής του συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την Προεδρία του πρώτου σε αριθμό ψήφων μέλους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και 3 Μέλη. Ο λαβών τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει στη νέα Διοίκηση τα κλειδιά, τη σφραγίδα, το αρχείο και την περιουσία της Εταιρείας με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται και από τις δύο Διοικήσεις. Σε περίπτωση ισοψηφίας 2 ή περισσοτέρων μελών στις εκλογές γίνεται κλήρωση μεταξύ τους.

Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα Γραφεία της Εταιρείας με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και του Προεδρείου για 6 μήνες που μπορεί να γίνει αγωγή στο αρμόδιο Δικαστήριο.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 1 φορά το δίμηνο με πρόσκληση του Προέδρου που κοινοποιείται 7 ημέρες πριν στα μέλη και αναφέρει τόπο, χρόνο και θέματα συζήτησης, απαιτείται δε παρουσία τεσσάρων (4) από τα μέλη του και εκτάκτως οσάκις το συγκαλέσει ο Πρόεδρός του.

Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. με φανερή ψηφοφορία, εκτός από προσωπικά θέματα.

Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να υποβάλλει παραίτηση στο Δ.Σ. και αναπληρώνεται από το πρώτο εκλεγέν αναπληρωματικό μέλος. Το Δ.Σ. παύεται προ της λήξεως της θητείας του με απόφαση Έκτακτης Γ.Σ. που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών Πρόταση μομφής κατά μέλους ή του συνόλου του Δ.Σ. μπορεί να γίνει με τις προϋποθέσεις συγκλίσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.: Διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε κάθε Αρχή και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών της. Υπογράφει όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με την Εταιρεία και τη σχετική αλληλογραφία.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.: Αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε όλα του τα καθήκοντα σε απουσία του, λόγω οποιουδήποτε σοβαρού κωλύματος ή ασθένειας και συνεργάζεται με τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.: Ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, κρατάει τα Πρακτικά των συνεδριάσεων που υποχρεωτικά υπογράφουν όλα τα μέλη του Δ.Σ., συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα της Εταιρείας μαζί με τον Πρόεδρο, έχει την ευθύνη των βιβλίων της Εταιρείας πλην του Ταμείου και φυλάσσει την σφραγίδα της.

Ο Ταμίας του Δ.Σ.: Έχει την πλήρη ευθύνη του ταμείου και της περιουσίας της Εταιρείας και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας της.

Τα Μέλη του Δ.Σ.: Φροντίζουν μαζί με το υπόλοιπο Δ.Σ. για την καλή διοργάνωση των εκδηλώσεων της Εταιρείας και γενικότερα για τις δημόσιες σχέσεις της.

Γ) Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)

Αποτελείται από 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται στην τακτική Γ.Σ. του Φεβρουαρίου με 3ετή θητεία και καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. και υποβολή έκθεσης στην επόμενη τακτική Γ.Σ. ή σε έκτακτη Γ.Σ. εφόσον ζητηθεί. Τα μέλη της Ε.Ε. δε μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Οι αρχαιρεσίες της Εταιρείας διεξάγονται από 3μελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της Πρόεδρος, ενώ παράλληλα εκλέγονται και 3 αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δε μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η εφορευτική επιτροπή πριν από τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών ανακοινώνει τον εκλογικό κατάλογο που περιλαμβάνει τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, καθώς και τον κατάλογο των υποψηφιών που έχουν υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας, φροντίζει για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτιών, για την εξεύρεση και καταλληλότητα της κάλπης και για κάθε σχετικό που αφορά τις αρχαιρεσίες.

Η ψηφοφορία είναι μυστική, η εφορευτική επιτροπή ελέγχει και σφραγίζει την κενή κάλπη και στη συνέχεια ο Πρόεδρός της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας που διαρκεί μέχρι να ψηφίσουν όλα τα παρόντα μέλη.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, η εφορευτική διενεργεί τη διαλογή των ψήφων με καταμέτρηση των ψήφων των υποψηφίων και τέλος ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανακηρύσσοντας τους υποψηφίους που εκλέχτηκαν.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Τα μέλη της Εταιρείας καταβάλλουν υποχρεωτικά στο ταμείο α) δικαίωμα εγγραφής, β) ετήσια συνδρομή, όπως αυτή θα ορίζεται εκάστοτε με απόφαση της Γ.Σ. και γ) τις εκάστοτε οριζόμενες από τη Γενική Συνέλευση υποχρεωτικές και έκτακτες εισφορές για την επίτευξη των σκοπών του, που όμως δε θα μπορούν να υπερβούν κατ’ έτος το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής.

Μέλη που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους στερούνται του δικαιώματος να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και δε δικαιούνται να ψηφίσουν κατά τις συνελεύσεις. Μέλη που καθυστερούν την παραπάνω καταβολή για περισσότερα από δύο χρόνια διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ., μπορούν όμως να επανεγγραφούν, αφού καταβάλλουν τις καθυστερημένες συνδρομές.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Κάθε μέλος που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς της Εταιρείας και παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την ιατρική δεοντολογία και τους σκοπούς της Εταιρείας υπέχει πειθαρχική ευθύνη και υπόκειται στις εξής πειθαρχικές κυρώσεις.

 1. Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα έτος, αν συντρέχουν πειθαρχικά παραπτώματα όπως ορίζονται από την Γ.Σ. και επιβάλλεται ανέκκλητα από το Δ.Σ. μετά από απόφαση των ? των μελών της Γ.Σ.
 2. Οριστική αποβολή που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Α.Κ.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το μέλος που διώκεται πειθαρχικά καλείται από το Δ.Σ. σε απολογία μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον 30 ημερών από την ημέρα που κινείται η δίωξη.

Εάν δεν υποβληθεί απολογία, το Δ.Σ. αποφαίνεται και χωρίς αυτήν. Σε περίπτωση οριστικής αποβολής μπορεί να ασκηθεί η κατά το άρθρο 88 του Α.Κ. προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη σύσταση ειδικών επιτροπών ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους. Το Δ.Σ. ασκεί έλεγχο στις επιτροπές και λογοδοτεί για αυτές στη Γ.Σ. ή και διορίζει επιτροπές για καθαρώς τεχνικά θέματα. Ειδικές επιτροπές για οικονομικά θέματα συστήνονται μόνο μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πόροι της Εταιρείας είναι οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών, τα δικαιώματα εγγραφής, δωρεές και οποιοσδήποτε άλλος νόμιμος πόρος. Απαγορεύονται οι δωρεές υπό όρους, τα δε μέλη που καθυστερούν συνδρομές στην Εταιρεία πάνω από 2 χρόνια διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 11: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία έχει κυκλική σφραγίδα που στην περιφέρειά της αναγράφονται οι λέξεις ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ’’ στο δε κέντρο της φέρει εικόνα ενδοσκοπίου και από κάτω το έτος ιδρύσεώς της (1993).

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία γίνεται μέλος Ομοσπονδίας ή άλλης Ένωσης μετά από απόφαση της Γ.Σ. Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία της Εταιρείας περιέρχεται σε άλλη με παρεμφερή σκοπό Εταιρεία μετά από απόφαση της Γ.Σ. το δε αρχείο της παραδίδεται στην Νομαρχία.

Τα μέλη της Εταιρείας έχουν καθήκον να εργάζονται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση και έχουν δικαίωμα να απαιτούν την τήρηση του Καταστατικού.

Κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ρυθμίζεται πάντα σύμφωνα με το πνεύμα του. Σε περίπτωση που τα μέλη της Εταιρείας δε φθάνουν τα 10, η εταιρεία διαλύεται δικαστικά.

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 12 άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Καταστατική Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών μελών της Εταιρείας στις 22 Μαϊου 1992 στην Αθήνα, οδός Βασιλίσσης Σοφίας 80 και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 971/93 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Τα Ιδρυτικά Μέλη

 1. Αραβαντινός Δ.
 2. Γαζής Ι.
 3. Γιαλελής Ι.
 4. Γιαννακόδημος Γ.
 5. Γρυπάρης Στ.
 6. Δάγλας Ι.
 7. Δαλκαλίτσης Ν.
 8. Διακάκης Ι.
 9. Καλλιπολίτης Γ.
 10. Καλογερόπουλος Α.
 11. Κανελλόπουλος Ν.
 12. Καραγιάννης Β.
 13. Μανταλενάκης Σ.
 14. Μαντζαβίνος Θ.
 15. Μηλίγκος Σ.
 16. Μηλίγκος Σ.
 17. Μπόντης Ι.
 18. Μπούρος Α.
 19. Μπούρος Α.
 20. Πανόπουλος Κ.
 21. Πασχόπουλος Μ.
 22. Πολίτης Γ.
 23. Πράππας Ν.
 24. Πράππας Γ.
 25. Πρεβεδουράκης Κ.
 26. Σαρρής Σ.
 27. Σταματόπουλος Π.
 28. Σταυρόπουλος Α.
 29. Τέρπου Α.
 30. Τζεφεράκος Α.
 31. Χασιάκος Δ.

Share: